Almassorins al segle XVII

Mossén Rebull.Publicat al programa de festes de l’any 1982 per Francesc Agut i Josep Sorribes.

Certifique yo, Mossen Thomas Revull, Prevere Vicari Perpetuo de la present Esglesia de Almaçora. Inseguint lo contengut en una carta de Sa Senyoria. Com y ha en la present Parroquia cent y trenta cases dich 130 cases y per la veritat fas la present certificatoria de la mia ma propia scrita y fermada y ab lo sagell de la Esglesia sagellada vuy que contam a 26 de Dehembre de 1645

Mossen Thomas Revull, Prevere. Vicari Perpetuo de Almaçora

Certifique yo, Antoni Vinel, Notari Publich per tot lo regne de Valencia, com la sobredita certificatoria es de la ma y lletra del sobredit mossen Thomas Revull, Vicari Perpetu que al present es de la Esglesia parrochial de la dita Vila de Almaçora y a les fetes per aquell se dona plena fe, en fe del qual asi pose mon acostumat art de notari. Sig (+) en.

Registre de les cases de la Vila de Almaçora que al present habiten, fet per los Jurats de dita Vila ab lo nom y cognom de aquells dits habitans per medi del notari scriva de dita Vila infrascrit.

Jaume Sonosal Pere Bernat Joan Clausell
Matheu Brysach Jaume Uller menor Frances Melia
Frances Martines Juseph Bodí Domingo Begues
Dionis Macia Geroni Adzuara Frances Guillem
Frances Nicolau major Bernat Avinent Esteve Manyanos
Vicent Clara Geroni Benet Melchor Vinel menor
Pere Adzuara Vda. de Juseph Blasco Berthomeu Clausell
Pere Line Juseph Gil Joan Reino
Cristofol Escriva Frances Reina Miquel Falco
Miquel Brusca Roch Arnau Pere Pons
Antoni Pelet major Aparisi Montanya Frances Navarro
Geroni Seguer Vicent Amiguet Miquel Borras
Jaume Uller major Vicent Arganyo Vda. de Juseph Bernat
Juseph Montanyana Melchor Vinel Andreu Montoya
Pere Clara Antoni Antinyena Esteve Rovira
Pere Montoya Vda.deManuelMarraco Antoni Soluci
Cosme Vaquer Macia Renau Vicent Ramon
Vicent Clausell Llorens Alis Antoni Phelip
Christofol Reina Juseph Gargallo Vda. de Pere Brusca
Vda. de Miquel Sonosal Geroni Macia Juseph Vinaga
Cosme Blay Antoni Vinel Vda. de Frances Boix
Frances Balaguer Christofol Gillem Jaume Avinent
Pere Domingues Agosti Clausell Juseph Gasso
Pere Mercader Pere Marco Antoni Arenos
Pere Gargallo Berthomeu Seguer Juseph Bou
Miquel Joan Albert Antoni Pelet menor Vicent Beltran
Antoni Nicolau Juseph Boix Esteve Pavia
Geroni Clausell Miquel Gil Joan Agosti major
Vda.deMonserratGarcia Simo Garcia Juseph Sala
Joan Renau Frances Brusca Vda. de Grabiel Mas
Miquel Ripollo Joan Gali Frances Nicolau menor
Antoni Eximeno Frances Griffo Joan Agosti
Antoni Mas Juseph Manyanos Pere Rovira
Antoni Pillardo Pere la Cabana Frances Piquer
Joan Nicolau Thomas Arnau Cosme Nicolau
Vda. de Jaume Seder Miquel Eximeno Joan Piquer
Baltasar Vinel Joan Menanges Joan Renau Menor
Juseph …… Pere Nicolau Pere Brusca
Miquel Forner Miquel Montanyana Joan Gorris

Los infrascrits son persones pobres y viudes els quals y les quals los desustenta lo pare de pobres

Vda. de Pere Queros Vda. de Vicent Simo Vda.deJoan Arquimbau
Vda. de Frances Blasco Vda. de Antoni Rovira Vda. de Joan Antinyena
Vda. de Joan Rovira Macia Sales Jordi Jorda
Vicent Çaragoça Juseph Montoya Juseph Altes
Pere Joan Requesens Batiste Girant Frances Climent
Vda. de Roch Campos Vda. de Antoni Albert Vicent Adzuara
Pere Vilarroig

Los infrascrits son capellans y no paguen perque lo Iltsm. Sr Bisbe de Tortosa per tot lo dit Bisbat no a manat pagasen:

Lo Vicari Revull GasparVinel prevere GrabielAdzuara prevere
JoanPastor prevere LluisAlis prevere AntoniCastell prevere
Gaspar Ferriolsprevere PereDomingues Benefiat

Tots los sobredits noms prenen suma de cent quaranta quatre vehins que al present habiten en la present Vila de Almaçora en testimoni de les quals de manament de dits Jurats jo, Antoni Vinel, Notari Publich per tot lo Regne de Valencia y escriba de dits Jurats de dita Vila de Almaçora asi pose mon acostumat art de notari. Sig (+) ne.

El document original pertany a l’Arxiu del Regne de València