Residus sòlids

Noticies del femer

Enric Felip. Publicat al buttlletí Cultural La Vila-roja. Març 1988

riu9.jpg

L’Ajuntament d’Almassora ha dit no al Pla Director de Residus Sòlids per a la província de Castelló. Un projecte redactat pels tècnics de la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme, sotmés a la consideració dels municipis, des de la Diputació Provincial, parla de la ubicació a Almassora d’una planta de tractament i compostatge de fems urbans i demés residus sòlids, no determinats. Aquest assumpte, juntament als soterraments massius de fems urbans efectuats per FOCSA a la Rambla de la Viuda i les aigües negres abocades per les depuradores d’Almassora i Vila-real al riu Millars han estat els temes més polèmics de la vida municipal als darrers dies. La Generalitat Valenciana ha llançat un projecte que, sense cap dubte, arreplega més la voluntat política que la realitat del medi ambient on es preten portar a terme aquesta fatal idea, al menys per Almassora i el seu terme. El Pla de Residus Sòlids distribueix al llarg de la província un total d’11 sectors. D’ells, a 9 s’instal.laran abocadors controlats anomenats centres de producció. Els altres sectors, l’1 i 2, corresponen a la part nord de Castelló i a la part sud fins Almenara i Sot de Ferrer. Un total de 22 pobles abocaran els seus fems a un lloc no especificat al terme d’Almassora denominat Planta de Tractament i Compostatge. Açò suposa, en un primer càlcul, que el 70% dels residus sòlids de la província de Castelló vindran a para a Almassora. També s’ha parlat dels residus amb qüalificació especial on estan inclosos els que produeixen els centres sanitaris, fangs de les depuradores urbanes, vehicles gastats i rodes pneumàtiques. Certament el projecte de la Conselleria és tan poc cièntific que, generalitzant, poden vindre a Almassora fins residus considerats nuclears. L’Ajuntament, que s’ha donat que els fonaments tècnics i cientifics utilitzats a la redacció del projecte del Pla Director de Residus Sòlids no tenen cap rigor, ha dit que Almassora no serà el femer de la Plana. El Ple Municipal cel.lebrat el dia 2 de febrer es va pronunciar desfavorablement sobre el projecte remés per la Diputació. Un informe dels tècnics municipals, juntament amb les consideracions polítiques oportunes per part del PSOE, CDS, i l’UPV (AP no es va manifestar al Ple encara que va votar en contra del Pla) ha estat remés a la Diputació Provincial. Cinc punts poden sintetitzar la malignitat de pretés abocador-femer. En primer lloc la fàcil contaminació de les aigües subterrànies a més de la producció de gasos i perill d’incendis. També portaria la concentració d’animals portadors d’enfermetats (com les rates) i la contaminació estètica i del paisatge. Tot això aniria en detriment del medi ambient del riu i la rambla on es produirien fums, olors i la dispersió de materials provocant aterraments als llits. Un altre tema molt greu l’han protagonitzat els abocadors il.legals de fems ue l’empresa FOCSA ha soterrat a la Rambla de la Viuda. Aquest fet amb clares característiques de delicte ecològic ha sensibilitzat l’opinió pública. S’han pogut escoltar les protestes dels veïns d’Almassora com les mostrades per la colla ecologista NATU. El govern municipal ha iniciat accions per a detenir els dipòsits de fems urbans al llit del riu i la rambla amb el perill de contaminació de les aigües subterrànies. A la paralització de les activitats il.legals de FOCSA, descobriment de grans escombraries a la rambla, ha seguit una acció politica per aclarir la problemàtica ambiental i de l’abocament de residus tan sòlids com líquids que es produeixen al riu Millars i la Rambla de la Viuda. El batlle almassorí, Josep Manuel Escuriola va proposar als ajuntaments veïns de Vila-real i Borriana, així com a la Diputació, la creació d’una taula de treball per a seguiment de la contaminació medi ambiental. Molt interessant va estar el café de redacció convocat per la premsa a Vila-real amb la participació dels batlles Escuriola i Ayet, a més dels regidors responsables de l’àrea d’ecologia, Cubertorer i Valverde. La conclusió final d’aquesta trobada institucional es podria resumir en la ferma voluntat del govern municipal d’Almassora per a que aquest poble no siga el femer mancomunat de la Generalitat. El batlle Enric Ayet va puntualitzar que amb aquest tipus de problemàtica no s’ha de tenir en compter els límits territorials i sí la solidaritat. Escuriola li va respondre que Almassora ha donat sobrades mostres de solidaritat dient-li: fets són amors i no bones raons. El tema de les depuradores urbanes també va estar tractat encara que de passada perquè, pareix, que ha trobat una solució a llarg plaç. El dos municipis va reconèixer la necessitat de construir sengles depuradores industrials per a cada poble. Açò evitaria l’abocament d’aigües negres al riu. El front comú per salvar Millars i Rambla va endavant. Els dos pobles han pensat en demanar a la Generalitat la declaració de parc natural per al llit del riu.

riu7.jpg