Autonomia al País Valencià

1979. Almassora1.jpgILM. AJUNTAMENT D’ALMASSORA (CASTELLÓ). -SECRETARIA

Tenint en compte els drets que es reconeixen en l’article 2n, i concordants de la nostra Constitució, i ateses les peculiars característiques culturals, econòmiques, lingüístiques i històriques que ens són comuns, els grups de Regidors UCD , P.S.O.E. i P.C. , proposen a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord :
L’ Ajuntament d’ Almassora , reunit en sessió plenària , i complertes totes les formalitats necessàries per a l’adopció de l’acord sotmès al Ple pels grups UCD , P.S.O.E. I PC , a l’empara de la Constitució Vigent , acorden , per unanimitat , instar la iniciació del procés autonòmic per accedir a l’Autonomia, que reconeix i garanteix l’article 2n de la Constitució Espanyola , i per l’assoliment de l’Estatut que , com a norma institucional bàsica de la comunitat autonòmica integrada per les províncies d’Alacant, Castelló i València , fac
e possible el nostre autogovern , per tal de consolidar la nostra diferenciada personalitat i decidir el nostre futur , lliure i democràticament , donades les nostres característiques històriques, lingüístiques, culturals i econòmiques comunes.
Per tot això, ho fem constar publicant aquest acord i translad
ant-li al Consell i al Govern Civil de la província , ja que el nostre compromís és aconseguir el màxim grau d’Autonomia dins del termini més breu que la Constitució permet .
Al mateix temps demanem dels redactors del futur Estatut d’Autonomia que asseguren en el seu articulat el respecte a l’autonomia municipal i Provincial , a
ixí com, si escau , la representació en la futura Assemblea Parlamentària Valenciana de totes les Comarques del País Valencià.

Almassora, a 14 de setembre de 1979

1979. Almassora.jpg

img899.jpg

Publicat al butlletí Cultural La Vila-roja. Any 1979